Vũ Thất

Bảo Bình 1

Những con số… lịch sử

NHỮNG CON SỐ … LỊCH SỬ.
Giao Chỉ
 

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 , tt c quân cán chính Vit Nam Cng Hòa đu tr thành đi tưng ca “chế đ lao đng ci to”, mt chính sách do cng sn Vit Nam du nhp t Trung cng và đưc tôi luyn t min Tây Bá Li Á ca thiên đưng Sô viết.

Tài liu ca Vin Bo TàngVit Nam ti San Jose ghi nhn sng tù ci to như sau:

– Năm 1975 QLVNCH có 980.000 quân nhân gm 1/10 cp Tá và cp Tưng tng cng 9.600, cp úy là 80.000, còn li là h s quan và binh sĩ.
– C
p Tưng ti ngũ đến 30 tháng 4 năm 75 là 112; b tù ci to: 32 v, 80 tưng lãnh di tn và 1 s nhkhông b bt giam.
– Ð
i tá có 600, b tù 366.
– Trung tá có 2.500, b
tù 1.700.
– Thi
ếu tá có 6.500, b tù 5.500.
– C
p úy có 80.000, b tù 72.000. Trong s này bao gm c n quân nhân cũng như thành viên đng phái và các cp chính quyn.

Ðây là con s ghi nhn đưc t phía Hoa K và Vit Nam Cng Hòa, không có tài liu ca các tri giam phía cng sn đ đi chiếu; và không có con s chính xác tù ci to b chết trong khi giam cm.

Ghi chú: Tt c danh t “ci to” thc s đu là tù chính tr.

NHNG NGƯI TÙ KHÔNG ÁN

Không k thành phn b bt trưc 1975 nhưng không đưc trao tr tù binh sau 1973, thì thi gian tù “ci to” kéo dài t 1 năm đến 17 năm. T 1975 đến 1992.

Năm 1988 gn như là năm cui cùng, hu hết tù đưc tr t do.

Sut 4 năm tiếp theo ch còn li 120 tù b giam ti Z30D gi là Tri Th Ðc ti Hàm tân. Trong snày có 9 vng lãnh. Ði tá Phm Duy Khang khóa 6 Võ b, làm thư ký Tri còn nh tên tng ngưi. 4 Thiếu tưng: Lê Minh Ðo, Ð kế Giai, Trn Bá Di, Nguyn Ngc Sang, và 5 Chun Tưng: Lê Văn Thân, Hoàng Lc, Mch Văn Trưng, Trn Quang Khôi, Phm Duy Tt.
C
p Ði tá có 22 ngưi, 20 thiếu tá và các thành viên cnh sát, đng phái.

Thiếu tưng Ð Kế Giai t li quang cnh khi tt c mi ngưi đưc th hết ch còn my ông Tưng. Tri Hàm Tân hoàn toàn vng lng. Cng sn cho xe ch 5 ông tưng v chuyến cui cùng. Vì đưng đi thun tin, xe v Saigon đến nhà các vng khác hết 1 vòng, Thiếu Tưng Ð Kế Giai là ngưi vsau cùng. Ông bưc xung xe, tâm trng thc băn khoăn khó t. Tù va tròn 17 năm. Nhng ông tưng khác v trưc ông chng na gi nên tưng Giai là ngưi sau cùng, theo ý nghĩa tiêu biu ca lch s.
H
i chuyn ngc tù, ông Giai nhc li câu danh ngôn ca ngưi xưa: “Bi binh chi tưng, bt khngôn dũng“ (Tưng quân thua trn, không th nói mnh).
L
i hi rng, sut thi k 17 năm có thy cng sn hay thế gii t do vào quay phim hay chp hình đbây gi có th đi tìm du tích ca nhng năm dài “ci to”; v ch huy trưng binh chng Bit đng quân cho biết, dưng như chng thy gì.

NHNG NĂM THÁNG KHÔNG QUÊN:

1975 : Hàng trăm ngàn quân cán chính Vit Nam Cng Hòa b cng sn tp trung “ci to”.
1980 : Sau 5 năm tranh đ
u, dư lun M và thế gii áp lc Hà Ni phi th tù .
1982 : T
i Pháp, Phm văn Ðng, Thng Hà Ni thách thc s tr t do nếu M nhn hết tù ci to.
1982 : Ngo
i trưng M điu trn ti Quc hi cho biết s nhn 10.000 tù chính tr Vit Nam và gia đình.
1985 : L
n đu tiên , cơ quan IRCC,Inc. ti San Jose nhn đưc 1 video tape do phóng viên t do Hoa K quay ti Vit Nam. Trong đó có ba đon hết sc đc bit:
1) Phi công Vi
t Nam Cng Hòa, va đưc t do
2) V
con tù thăm nuôi ti Hàm tân;
3) Ban văn ngh
ca Tri Hàm Tân;
4) Ph
ng vn 1 ngưi tù ct chân cp Thiếu tá.
1985 : Hoa K
và Vit Nam gp nhau ti New York bàn v vic th tù ci to.
1987 : L
n đu tiên nhà báo Thy Ðin đưc vào làm phóng s ti Tri Nam Hà, tiếp theo Hà Ni bt đu chuyn thêm tù ci to vào Nam và tr t do tng đt .
Tháng 7 năm
1988 : Phái đoàn Funseth đi Hà ni hp v vic nhn tù ci to.
Tháng 8 năm 1988 : Hà N
i đơn phương loan báo đình ch vic tho lun.
Tháng 1 năm 1989 : L
n đu tiên Hng thp t Hoa K đưc phép gi quà cho tù “ci to”.
M
t chiến dch gi quà đưc phát đng ti hi ngoi .
Tháng 4 năm1989 : Phái đoàn Qu
c hi Cali v Vit Nam tho lun v đ tài xã hi và tù “ci to”. Có các thành phn t nn Vit Nam cùng đi. Ði din IRCC trách nhim tiuban tù chính tr. Phái đoàn yêu cu tr t do cho Võ Ði Tôn. Phng vn thu thanh Phan Nht Nam va đưc t do ti Saigon.
Tháng 6 tháng 1989 : Thư
ng vin M tuyên b yêu cu Hà Ni tr t do cho tù “ci to” và Hoa Ks đón nhn .
Tháng 7 năm 1989 : Phái đoàn Hoa k
v Vit Nam ký tha ưc nhn đnh cư tù “ci to”
Tháng 8 tháng 1989 : Báo San Jose Mercury News g
i phóng viên v Saigon làm mt lot bài phng vn “tù ci to” sp ra đi có gia đình ch đi ti San Jose.
Tháng 1 tháng 1990 : 15 gia đ
ình H.01 đi chuyến đu tiên đến phi trưng San Francisco, có 4 gia đình v Bc Cali. 11 gia đình chuyn tiếp đến các tiu bang khác và Qun Cam
Tháng 8 năm1993 :
Ði tá Phm Duy Khang, sau 17 năm tù đã tr v đt sau cùng vi 120 ngưi. Ông đến San Jose và d l thưng k ngày 8/8/1993 .
Sau đó các đ
t HO b túc và chương trình đoàn t gia đình HO ln lưt tiếp din sut 15 năm t 1994 đến 2009. Cho đến tháng 4 năm 2009 vn còn gia đình thuc din “tù ci to” đến Hoa K.

NHNG THIÊN ANH HÙNG CA
Trưc năm 75, Min Nam xây dng hai nn cng hòa đã tn ti hết sc hào hùng qua hai chiến dch tn công ca đch. Chúng ta đã đng vng trong trn Mu Thân 68 và vưt qua trn mùa hè 72.

Sau 1975 min Nam tht th nhưng vn còn ghi thêm hai thiên anh hùng ca bt t.
Ngư
i chiến sĩ sng còn sau trn “ci to” và toàn dân min Nam thành công vi nhng chuyến đi ca thuyn nhân t nn.
Chúng tôi đ
ã có bài viết v thuyn nhân và riêng bài này xin dành cho câu chuyn tù “ci to”. Ln lưt đã k ra nhng con s lch s, nhng ngưi tù không án, nhng ngày tháng không quên, nhng d kin tuy khô khan cn ci nhưng chính là máu xương ca mt đo quân, ca mt th chế dân chkhông còn na.
T
nhng con s này chúng ta hãy đi tìm nhân chng và thu hi di sn dành cho trang s gi thếh tương lai.

ÐI TÌM NHÂN CHNG

Trong s muôn vàn lãnh vc, xin đưa ra mt vài thí d đ chng minh v câu chuyn tù “ci to.” Trong hơn 10 năm tù đày, ngưi tù Min Nam đã sáng to biết bao di vt đ dùng và đ làm quà k nim gi cho m, cho v, cho con. Chúng tôi cn nhng di vt đó. Chúng tôi đã có, nhưng chưa đ.
Thư t
là nhng liu thuc thn diu đ ngưi tù nh đó mà sng trong hy vng. Chúng tôi cn gi li nhng lá thư ca tình yêu, bng hu và gia đình. Chúng tôi đã có, nhưng chưa đ.

Chúng tôi thưng nghe nói khi ngưi cha đi tù, thì m đi bán thuc lá bên l đưng. Khi cha v phi đi đp cyclo. Trong sut 20 năm, chúng tôi đi tìm nhng tm hình như thế nhưng không có. Cho đến năm 2008 mi tình c có đưc các hình nh quý giá. Nhưng vn còn đón ch thêm các tài liu tương t.http://www.take2tango.com/MyFiles/image/News/05-2009/Tuan%2010/NhanChung-04.jpg

Chúng tôi đưc biết có nhiu gia đình c hai v chng đu đi tù ci to. C cha con đu b tù và nhiu anh em mt nhà cùng chung s phn. Chúng ti còn cn thêm nhng s liu như thế.

CAN TRƯNG TRONG CHIN BI

Vng hi quân vùng mt, phó đ đc H Văn K Thoi có xut bn mt tác phm hi ký. Ông ly câu chuyn đt phim 1975 đ đt ta cho cun sách. Tình c chúng tôi có đưc tm hình chp hai chiến binh ca sư đoàn 3 b binh Quân lc Vit Nam Cng Hòa b bt làm tù binh ti Qung Tr khi Cng quân tn công 1972. Hình này nm trong b sưu tm đc đáo ca mt phóng viên Anh quc.

A wounded ARVN in pain beside another prisoner at fire base QuangTri overrun by NVN, March 1972 (Another VietNam, Tim Page Colection).http://www.take2tango.com/MyFiles/image/News/05-2009/Tuan%2010/NhanChung-05.jpg

Hai chiến binh Cng Hòa b đch quân gii v khu tp trung tù binh bên kia biên gii và mt phóng viên ca cng sn Hà Ni đã chp đưc tm hình chân dung bt h xng đáng gi là “Can trưng trong chiến bi”. Khuôn mt ngưi lính s 2 da vào ngưi chiến binh s 1., Anh s 1 có th là sĩ quan. Anh s quan tr này b thương tay còn băng bó, mt còn mang du ca các mnh trái pháo, ánh mt bun
bã nh
ưng vn đy v bt khut.
Su
t đi tôi, chưa bao gi nhìn thy mt gương mt đy n d như vy.
Bài vi
ết s đăng kèm tm hình đc đáo này. Gi này anh đâu?

Trên tài liu DVD do IRCC, Dân Sinh và Vin Bo Tàng San Jose s phát hành ngày quân lc 2009, chúng tôi ph biến rng rãi đ nhn tin đến bn phương tri ngõ hu tìm cho đưc ngưi lính chiến bi có nét mt can trưng ca sư đoàn 3 b binh.

THIU TÁ ÐC CƯC LÊ HU CƯƠNG

Câu chuyn sau cùng xin nói v ngưi tù ci to Lê Hu Cương, khóa 16 võ b Ðà Lt, qun trưng CChi. S là ngay t đu năm 1985 tình c chúng tôi gp đưc mt anh phóng viên Hoa K tng cho video tape quay phóng s Saigon t 1984, trong đó có nhng đon hết sc đc bit. Câu chuyn mt phi công cu tù, mi đưc t do có m tim bán đ nhu ti Saigon. Ði thoi bng Anh ng. Xin hãy tưng tưng lúc đó là năm 1985, chúng tôi coi phim mà lòng d nôn nao. Xúc đng dâng lên khóe mt. Anh em cùng ngi xem mà mt mũi ai ny hết sc căng thng. Cho đến nay chúng tôi vn không biết anh phi công này là ai.

Mt đon khác, quay ti tri tù Z30D ti Hàm Tân. Tri tù khang trang sch s và rt ít ngưi. Ai mà chng biết là cng sn đã cho dn dp và lùa tù đi làm, ch còn li c tri trng vng. Phóng viên quay phim và anh chàng làm phóng s đi cùng mt thông dch viên. Ban văn ngh ca tri đưc gii thiu hát mt bài. Khán gi duy nht là anh phóng viên M. Nhc trưng là ca sĩ chính nét mt hết sc đau kh và cam chu. Ông tr li cp bc là thiếu tá, đã tri này nhiu năm. Dưng như cũng t Nam Hà chuyn v.

Mt đon khác là cnh tù “ci to” đưc v con lên thăm. Xin lưu ý đây là thi đim ca năm 1984 tri tù Min Nam và cnh này đưc trình din cho báo M quay phim. Tuy nhiên nếu lưu ý vn nhìn ra đưc nhng ni đon trưng.

Sau cùng, chúng tôi đưc xem đon phim đc bit. Mt tù ci to ct chân ngi cm cp mt kiếng. Mt anh rt sáng và dáng ngi bình thn.
G
n như bt cht, anh phóng viên hi bng anh ng và ngưi tù tr li trc tiếp cũng bng anh ng. Anh cp bc gì? -Thiếu tá. Anh có đ ăn không? -Có đưc ăn, nhưng biết thế nào là đ. Ngưi tù hi ngưc li? Phóng viên M nói: Có phi ngưi công an này đng đây nên anh không tr li? (Ðến đây phóng viên ra hiu yêu cu qun giáo đi ra). Không đ ăn phi không ? Not enough? Tr li, – Yes, not enough. Anh có điu gì nhn gi vi tng thng Reagan không? – Tôi mun đưc t do. Tôi mun rng thế gii t do cu chúng tôi. Cho chúng tôi đưc t do càng sm càng tt.
Máy quay phim chi
ếu xung bàn tay cm mt kiếng. Ri chiếu lên khuôn mt ngưi tù vi ánh mt ngi sáng như ánh thép trong ngc tù.
Chúng tôi b
ánh mt này theo đui trong nhiu năm. Sut 20 năm, t 1985 đến 2005 đã có ý hi thăm vngưi thiếu tá ct chân này là ai, còn sng hay đã chết.

Năm 2005 Asia quay video ti Hoa Thnh Ðn k nim 30 năm bit x, chúng tôi có cơ hi gii thiu d án vin Bo Tàng và đng thi có chiếu đon phim này trong phn tài liu.
Ti
ếc thay, dù đã có hàng chc ngàn khán gi nhưng vn không ai nhn ra ngưi tù bt khut.

Mãi đến năm 2007 va qua, chúng tôi tìm đưc tin tc thì nhân chng không còn na. Ngưi đó là thiếu tá Lê Hu Cương, khóa 16 võ b, mi ra trưng đã b thương vi cp bc trung úy. Anh b cưa mt chân nhưng tiếp tc ti ngũ. Tt nghip ch huy tham mưu và hc xong lp quân chánh thì v làm qun trưng C Chi. Ông là mt trong s rt hiếm hoi các s quan cp tá, mt mt chân mà vn còn làm chi khu trưng ti vùng đt d nht ca min Ðông Nam phn.
Sau 1975 ông đ
ã b tù, gii ra Bc, ri đưa v min Nam và tình c gp phóng viên M ti Hàm Tân. Thiếu tá Cương H0 đến Hoa K đúng ngày 4/7/1991 và cư ng ti Orange County. Trong sut thi gian dài trên 10 năm sng ti min Nam Cali, Lê Hu Cương đã sinh hot vi gii văn ngh, báo chí, nhưng chính ông và anh em cũng chng ai đưc xem đon phim quay trong tù mà ông đóng vai chính.
m 2000, Lê Hu Cương viết hi ký v cuc đi có k li đon đưc hi chuyn trong tù bi phái đoàn M. Trong cun t chuyn này, chúng tôi mi đưc đc qua đã thy đưc hai điu phi ghi li, Lê Hu Cương sinh trưng ti Huế và đã gp thm kch đau thương khi m và ba em gái ca ông b cng sn giết trong k Mu Thân.
Câu chuy
n th hai cn phi ghi li là tinh thn tương tr hết sc hào hùng ca các cu sinh viên squan Ðà Lt khóa 16 th hin trong tù đã giúp cho Lê Hu Cương, dù ch có mt chân đã sng còn.
Nh
ưng tiếc thay khi b phim Asia ph biến năm 2005 thì sau đó chúng tôi cũng đã đưc tin Lê Hu Cương đã qua đi ti Min Nam California.
Nhân ch
ng ca mt trang s H0 không còn na.

Major Le, Huu Cuong 1970 SaiGon and 1984 Ham Tan, VietNam (Photo from Video).http://www.take2tango.com/MyFiles/image/News/05-2009/Tuan%2010/NhanChung-06.jpg

Ðó là lý do chúng tôi viết bài này ph biến trên báo, đc bài này trên các chương trình phát thanh và ghi li các hình nh có đưc trên DVD phát hành ngày quân lc tháng 6 năm 2009.

Xin hãy đc báo, xin hãy xem hình, xin hãy nghe radio, xin hãy đón coi DVD đ thy rng lch s đãđưc gom li như thế nào? Phi đưc thu hi như thế nào? Cn đưc tp trung như thế nào? Trưc khi di sn mai mt và nhân chng không còn na.

Xin hãy liên lc v IRCC, Inc. s 1445 Koll Circle, suite 110, San Jose, CA 95112. Tel: 408-392 9923 đcó đưc đon phim đi thoi hào hùng duy nht trong tù ca thiếu tá đc cưc Lê Hu Cương, ngưi nhân chng không còn na. B DVD “Chân dung ngưi lính VNCH” ca vin Bo tàng Vit Nam còn có hình nh ngưi phi công ngi hát bn tình ca trên hè ph Sài Gòn ngay t 1984. Ngưi v thăm chng “ci to”, ông nhc trưng ca ban văn ngh Hàm Tân ca vang bn nhc vui vi b mt su thm như dao ct trong lòng. Và sau cùng là hình nh ngưi lính vô danh ca sư đoàn 3 b binh tiêu biu cho danh hiu “Can trưng trong chiến bi”.

Xin hãy cùng chúng tôi lên đưng đi tìm nhân chng cho thiên anh hùng ca ca QLVNCH sau tháng tư 1975.

Giao Ch, San Jose

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: